• Instagram
  • Facebook
  • Twitter

Aplikasyon Pwogram Lidèchip Kominote sou Anviwònman, Defans ak Detèminasyon (CLEAR Miami)

Pou ou kapab aplike kòm yon patisipan pou CLEAR Miami, ranpli fòm sa an.

Si ou gen kesyon kontakte Santra Denis nan SantraD@catalystmiami.org oswa (786) 527-2576.

Non

Imel

Telefòn

Adrès

Vil/Eta

Zip

Dat Nesans (Mwa / Jou / Ane)
//

Sèks
GasonFiNon-Binè

Èske w se yon paran oubyen gadyen timoun (laj 4-13) ki ka enterese nan Clear Miami?
YesNo

Si se wi, ki laj timoun yo et ki non yo?

Èske w se yon paran oubyen gadyen yon jèn timoun ki ka enterese nan klas granmoun la?
YesNo

Si se wi, ki laj timoun yo et ki non yo? Yo ta dwe ranpli pwòp aplikasyon pa yo.

Èske ou bezwen asistans transpòtasyon?
YesNo

Kantite Timoun

Laj (yo)

Travay
Plen tanTan pasyèl
Lòt:

Okipasyon

Pi Gwo nivo Edikasyon ou Konplete
DiplòmYon ti KolèjDiplòm GED
Lòt: Pi Gwo Klas ou Konplete:

Ras / Orijin Etnik
Blan / BlanNwa / Afriken-AmerikenPanyòlAzyatik / Abitan Zil PasifikAfro-Karayib
Lòt:

Èske ou afilye ak okenn Òganizasyon?
WiNon
Si wi, tanpri bay non an:

Nan kèk mo pale sou yon pwoblèm ki konsène ou plis sou chanjman nan klima nan kominote nou an.

Ki konpetans ou ta renmen pran nan pwogram lidèchip nou an? Ki sa bi ou yo ye?

Èske gen nenpòt defi ki ta anpeche w konplete pwogram ou chwazi a?

Ki jan ou tande pale de nou?

Mèsi pou repons ou yo epi enterè ou pou ou patisipe nan CLEAR Miami!

Pou yo kapab enkli w kòm yon patisipan nan pwogram nan, ou dwe konplete yon pwosesis seleksyon avèk siksè. Ranpli aplikasyon sa a pa garanti yo aksepte ou nan pwogram nan. Catalyst Miami a pran kontak avèk ou konsènan pwochen etap kap vini an. Mèsi!